Este o cinste pentru om să se ferească de certuri

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere. (Prov. 20:3)

Imaginea: Lupta dintre Carnaval și Post, de Pieter Bruegel cel Bătrân, 1559