La ce slujeşte argintul în mâna nebunului?

La ce slujeşte argintul în mîna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?… Dar n-are minte. (Prov. 17:16)

Nu este de glumit cu înțelepciunea! Cei nebuni nu prezintă interes pentru Dumnezeu, indiferent de cât de mult se prefac aceștia c-ar fi înțelepți. Înțelepciunea este foarte valoroasă, și Dumnezeu se mânie pe cei care vorbesc despre ea, dar nu plătesc niciun preț ca să o obțină. Dumnezeu îi va descoperi lumii pe cei prefăcuți care o iau în derâdere.

Cei care o caută, cu adevărat, sunt dispuși să plătească prețul. Ei renunță la activități copilărești sau prostești pentru a învăța despre adevăr și cunoaștere. Ei vor face tot ceea ce le stă în putință ca să obțină înțelepciunea: Cumpără adevărul, şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea (Prov. 23:23). Vor investi energie și timp pentru aceasta, ca o firmă de minerit care caută metale prețioase: dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară (Prov. 2:4).

Ce este înțelepciunea? Este capacitatea de a lua decizii conforme cu voia lui Dumnezeu, abilitatea de a lua decizia corectă în orice situație, posibilitatea de a cunoaște soluțiile în situații încurcate, sau să știi unde să le găsești. Este cunoașterea și înțelegerea singurului Dumnezeu adevărat, și a principiilor biblice despre lume.

Nebunii se prefac că ar dori înțelepciunea, pentru a fi apreciați de către ceilalți. Ei se duc la biserică, poartă Biblia cu ei, mai dau pomeni de câțiva lei, aduc complimente preotului, și poate cumpără o carte religioasă. Dar ei, de fapt, nu au dorința de a învăța ceva, și nu doresc să fie corectați sau educați.

 

Nebunii se complac până la a se simți foarte fericiți în lumea lor fantezistă. Își imaginează tot feluri de lucruri, și continuă cu viața lor, ca și până acum. Permit prietenilor, școlii, filmelor și mass-mediei să le formeze principiile despre viață. Puteți demonstra că nu sunteți la fel, și că aveți o inimă înțeleaptă?

Adevărul și înțelepciunea nu sunt drepturi. Dumnezeu nu este dator să le descopere nimănui, și le oferă doar unora. În nici un caz nu le va da nebunilor. Mai mult decât atât, va lua de la nebuni chiar și puținul pe care aceștia cred că îl au: Luaţi seama dar la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n’are, i se va lua şi ce i se pare că are (Luca 8:18), Apoi a zis celor ce erau de faţă: Luaţi-i polul, şi daţi-l celui ce are zece poli (Luca 19:24). Iisus i-a considerat câini și porci, și i-a avertizat pe discipoli să nu piardă timpul cu aceștia: Să nu daţi cînilor lucrurile sfinte, şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare, şi să se întoarcă să vă rupă (Matei 7:6).

Universul vizibil demonstrează existența lui Dumnezeu. Când oamenii resping aceasta, Dumnezeu îi lasă pradă ideilor lor nebunești care-i duc la fapte reprobabile: Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le- a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L- au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I- au mulţămit; ci s’au dedat la gîndiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s’a întunecat (Romani 1:18-32). El chiar îi orbește sau îi derutează: El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mînile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sînt răsturnate: dau peste întunerec în mijlocul zilei, bîjbăie ziua nameaza mare ca noaptea (Iov 5:12-14). Citiți despre cum a râs de înțelepții Egiptului, și de cei ce se închinau la idoli: Voivozii Ţoanului au înebunit, voivozii Nofului s’au înşelat, căpeteniile seminţiilor duc Egiptul în rătăcire: Domnul a răspîndit în mijlocul lui un duh de ameţeală ca să facă pe Egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă, şi Egiptul nu va avea pe nimeni, care să poată face ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie! (Isaia 19:11-16). El poate să trimită chiar duhuri înșelătoare care să îi păcălească pe oameni din cauza ignoranței lor arogante: Şi Mica a zis:„Ascultă dar cuvîntul Domnului! Am văzut pe Domnul stînd pe scaunul Lui de domnie, şi toată oştirea cerurilor stînd lîngă El, la dreapta şi la stînga Lui. Şi Domnul a zis:, Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo? `Şi au răspuns unul într’un fel, altul într’altul. Şi un duh a venit şi s’a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis:, Eu îl voi amăgi. ` Domnul i- a zis:, Cum? `, Voi ieşi `, a răspuns el,, şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui. `Domnul a zis:Îl vei amăgi, şi- ţi vei ajunge ţinta; ieşi, şi fă aşa! ” Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sînt de faţă. Dar Domnul a hotărît lucruri rele împotriva ta (1Regi 22:15-23).

Nebunii vor să își facă cunoscute opiniile: Nebunului nu- i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el (Prov. 18:2). Nu au nicio plăcere în educația lor proprie, ci vor ei să îi învețe pe alții. Vor să demonstreze că dacă se tot învârt într-un cerc și aduc tot felul de argumente, din nimic o să apară totuși ceva: propriile lor idei preconcepute.

Evident, ei se prefac că sunt interesați de cunoaștere, adevăr și înțelepciune, pentru că dă bine. Dar Dumnezeul cel înțelept cunoaște motivațiile și gândurile inimii lor, și le plătește plata cuvenită. Știind că au intenții false, Dumnezeu poate ajunge până acolo încât îi conduce și pe învățătorii lor într-o direcție greșită: Dacă proorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvînt, Eu, Domnul, am amăgit pe proorocul acela; Îmi voi întinde mîna împotriva lui, şi- l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel (Ezechiel 14:9).

Înțelepciunea este doar pentru cei care i se dedică trup și suflet, plătesc orice sumă pentru ea, și care nu o vor vinde niciodată: Cumpără adevărul, şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea (Prov. 23:23), Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într- o ţarină. Omul care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără ţarina aceea. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, cînd găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi- l cumpără (Matei 13:44-46). Nebunii și batjocoritorii sunt ținuți departe de cunoaștere și adevăr: Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n’o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor.- Depărtează- te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa (Prov. 14:6-7), Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte (Prov. 23:9), … este plin de mîndrie, şi nu ştie nimic:ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din cari se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi cari cred că evlavia este un izvor de cîştig. Fereşte- te de astfel de oameni (1Tim 6:4). Slujitorii bisericii trebuie să îi evite, sau să îi respingă: Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte- te, căci sînt nefolositoare şi zădarnice (Tit 9:4).

Pavel s-a rugat să fie eliberat de oamenii răi și prefăcuți, care nu au credința: şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa (2Tes. 3:2), și a lăudat pe cei din Bereea, care aveau o inimă nobilă, și cercetau scripturile zilnic pentru a afla adevărul: Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decît cei din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa (Fapte 17:11). Iar evreii de pe vremea lui Ezra sunt cel mai bun exemplu pentru cei care doresc o inimă sinceră. (Neemia 8:1-18)

Trăim în vremurile periculoase de pe urmă (1Tim 3:1-4:5). Cei mai mulți dintre creștini au o formă de evlavie, dar fără putere. Se duc la biserică, dar nu vor să audă cuvintele de învățătură: Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea dela adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite (2Tim.4:3-4). Ei sunt cei care învață într-una, dar nu ajung la adevăr: Sînt printre ei unii, cari se vîră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frămîntate de felurite pofte, cari învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului (2Tim. 6:7). Chiar dacă plătesc un preț mic, nu au nicio înclinație înspre înțelepciune.

Preferă muzica sau cuvintele frumoase rostite de vreo vedetă, în loc să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, și interpretarea corectă a Lui. Doamnele preferă să participe la conferințe de femei, decât să asculte de porunca lui Dumnezeu de a nu-și neglija soții: Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpînă pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpîn peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decît doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăş, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpînirii voastre (1Cor. 7:1-5).

Cât de mult doriți să obțineți înțelepciunea și adevărurile lui Dumnezeu? Lăsați la o parte conspirațiile politice, teoriile monetare, masoneria, nefilimii, sau medicina alternativă. Dacă doriți din tot sufletul să Îl cunoașteți pe Domnul Iisus și calea neprihănirii, ce pași concreți ați făcut în această direcție?

Dacă aveți o Biblie în casă, dar sunteți prea ocupat și nu vă rămâne timp ca să o citiți, sunteți nebunul din acest proverb. Dacă țineți obiecte religioase în casă, dar nu mergeți la biserică: Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie (Evrei 10:25), sunteți nebunul din acest proverb. Și dacă nu îi învățați pe cei din familie lucrurile bune, sunteți, la fel, nebunul din acest proverb: Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula (Deut. 6:6-7).

Iisus Hristos este Domnul universului, și în mod logic, cunoaște mai bine toate lucrurile decât le cunoaștem noi: Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face (Evrei 4:13). El știe și dacă iubești înțelepciunea cu adevărat, sau nu. El a întâlnit în cursul vieții sale de pe Pământ multe persoane care susțineau că cred în El, dar El nu a vrut să piardă vremea cu aceștia. Mai mult decât atât, a știut și cum să procedeze, ca să îi îndepărteze de El: dându-le învățătură pe care aceștia nu erau capabili să o digere: Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi. Şi n’avea trebuinţă să- I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuş ştia ce este în om (Ioan 2:23-25), Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: Vorbirea aceasta este prea de tot:cine poate s’o sufere? (Ioan 6:66).

Dorești învățătura solidă despre adevăr și înțelepciune? Dorești să obții frica de Dumnezeu și cunoașterea Sa? Mult mai mulți pretind că sunt în căutarea adevărului, decât cei care într-adevăr o fac: Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sînt ceice o află (Matei 7:13). Din care tabără faci parte? Ce veți face chiar astăzi ca să Îi arătați lui Dumnezeu că doriți înțelepciune?

Publicat inițial la adresa: http://www.letgodbetrue.com/proverbs/commentaries/17_16.php